Có thể tạo 1 link chạy trên nhiều site được ko hay mỗi site chạy 1 link khác nhau?

Điều này là hoàn toàn được phép, nhiều site có thể chạy chung 1 link phân phối của bạn. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả chiến dịch tốt nhất bạn nên đặt các chiến dịch phù hợp với người dùng mục tiêu trên site của bạn và có cơ chế chia nhiều link để đo đếm hay báo cáo hiệu quả hơn.

Bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời này?

Bài viết liên quan